Inn på tunet-tilbudet

Inn På Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gården. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Åsheim Ranch er en godkjent IPT gård og har lange tradisjoner for å levere tilbud til private og til barn/unge med spesielle utfordringer og behov. Vi tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling, trivsel og motivasjon for læring og deltakelse.

Vi samarbeider i dag med barnevernet, Bufetat, BUP, ungdomsinstitusjoner, skoler og private.